JMSFotografie
Zoetermeer
Mobiel: 06 – 40 201 101
info@JMSfotografie.nl
www.JMSfotografie.nl
CONTRACT

Model / Klant (hierna te noemen het model)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Visagist(e) / Stylist(e)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fotograaf
Postcode/woonplaats
Zoetermeer
Adres
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postcode/woonplaats
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postcode/woonplaats
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Emailadres
info@JMSfotografie.n
l
#jmsfotografie
Emailadres
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facebookaccount
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instagramaccount
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Emailadres
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facebookaccount
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instagramaccount
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefoonnummer
06-40 201 101
Telefoonnummer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefoonnummer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ondergetekenden:
Hans Scholten
Komen overeen dat:
Artikel 1
Het Model zal poseren voor de Fotograaf, en de Fotograaf zal foto’s maken van het Model op:
Datum: _ _ – _ _ – _ _ _ _ (dag – maand – jaar)
Aanvangstijd: _ _ : _ _ uur (24-urige klok)
Plaats van de photoshoot: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
De overeengekomen poseercategorie is (aankruisen wat van toepassing is)

a. Portret / Glamour / Fashion
b.
Familiefotografie
c.
Zwangerschap
d.
Lingerie / Boudoir / Badmode
e. Topless
f.
Bedekt naakt
g.
Esthetisch naakt
h.
Naakt

Voor de betekenis van de poseercategorieën wordt verwezen naar artikel 2 van deze overeenkomst.
De opdrachtvergoeding voor de Fotograaf is: Bedrag € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De poseervergoeding voor het Model is:
De vergoeding voor de Visagist(e) is:
De vergoeding voor de Stylist(e) is:
Bedrag € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedrag € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedrag € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Het aantal overeengekomen bestanden als beloningswijze van het Model op basis van TFP bedraagt
tenminste: 5 hoge resolutie afbeeldingen.
Het aantal bestanden, zoals overeengekomen met de Klant op basis van opdrachtvergoeding bedraagt
tenminste: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hoge resolutie afbeeldingen.

JMSFotografie
Zoetermeer
Mobiel: 06 – 40 201 101
E-mail: info@JMSfotografie.nl
Internet: www.JMSfotografie.nlL
Artikel 2
De bij artikel 1 overeengekomen poseercategorie betekent het volgende:
a. Portret / Glamour / Fashion
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, daaronder niet begrepen lingerie en
badkleding.
b. Familie
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop de gehele familie of samenstellingen daarvan worden afgebeeld op de foto.
c. Zwangerschap
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop de zwangere vrouw, eventueel samen met haar partner, worden afgebeeld op de foto.
d. Lingerie / Boudoir / Badmode
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld.
e. Topless
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de
foto, terwijl de schaamstreek niet zichtbaar is afgebeeld op de foto.
f. Bedekt Naakt
Het model is naakt, maar de meest intieme delen (tepels, schaamstreek) zijn op de uiteindelijke opname niet zichtbaar. Zij worden
afgedekt door ledematen, lakens, vitrages, accessoires of zijn niet zichtbaar door de afwezigheid van licht.
g. Esthetisch naakt
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de
foto, terwijl de schaamstreek geheel of gedeeltelijk niet zichtbaar is op de foto.
h. Naakt
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld. De tepels en/of
geslachtsdelen zijn zichtbaar afgebeeld op de foto.
Een samenstel van bovenstaande poseercategorieën is mogelijk.
Artikel 3
Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is overeengekomen bij artikel 1 van deze
overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model alle vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van haar
recht op persoonlijke levenssfeer en haar portretrecht.
Artikel 4
De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent voor zowel op basis van TFP als op basis van geldelijke vergoeding het
volgende:
Het Model krijgt binnen één maand een aantal afbeeldingen zoals overeengekomen bij artikel 1 en de volledig bewerkte en
gebruiksklare foto’s als download gestuurd naar het bovenaan deze overeenkomst vermeldde e-mail adres van het Model.
De foto’s zullen worden geleverd in een resolutie van minimaal 150 dpi in bestandsformaat JPEG.
Alle contractspartijen mogen de foto’s op hun Internet website, Social Media, in hun (online) portfolio en voor persoonlijke
promotiedoeleinden gebruiken en vermenigvuldigen. Commercieel gebruik door anderen dan de Fotograaf is alleen toegestaan
met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
Het is verplicht bij gebruik van de foto’s door het Model en Visagist(e)/Stylist(e) te vermelden dat het copyright van de foto’s berust
bij: “JMSFotografie”.
Artikel 5
Bij een vooraf afgesproken vergoeding is deze vergoeding verschuldigd zodra dit contract getekend is door alle contractspartijen.
De vergoeding wordt aan het einde van de fotosessie contant uitgekeerd, tenzij anders is overeengekomen. Indien de
poseervergoeding later wordt betaald, zal dat zijn uiterlijk 1 maand na de datum van de fotosessie. De ondertekening van dit
contract vormt géén bewijs dat de poseervergoeding betaald is.

JMSFotografie
Zoetermeer
Mobiel:06–40 201 101
E-mail:
info@JMSfotografie.nl
www.JMSfotografie.nl
Artikel 6
Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het vervaardigen van montages die afbreuk
doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke
levenssfeer van het Model of de Fotograaf kunnen schaden.
Artikel 7
Het is andere partijen anders dan de genoemde Fotograaf, uitdrukkelijk verboden de foto’s te bewerken, bij te snijden of aan te
passen op enige manier. Het is tevens verboden foto’s samen te voegen in collages of op enige andere wijze te presenteren dan op
de manier waarop de foto’s zijn aangeleverd door de genoemde Fotograaf.
Artikel 8
Bij vermelding van de naam van het Model door één der contractspartijen, niet zijnde het Model zelf, is het niet toegestaan de
werkelijke naam van het Model te gebruiken. In plaats daarvan zal de naam
“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _” vermeld worden.
Artikel 9
De Fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model, daaronder begrepen
persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.
Artikel 10
Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen beloning vindt plaats
tegen de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf.
Artikel 11
Het Model gaat ermee akkoord dat eventuele ongevallen tijdens de photoshoot op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid zijn en
in geen geval op de Fotograaf verhaald kunnen worden.
Artikel 12
De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Voor eventuele geschillen kiezen partijen woonplaats te Den Haag en verklaren zij de Kantonrechter c.q. de Rechtbank te Den Haag
bevoegd over alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen.
In het geval van modellen tussen de16 en 18 jaar is een handtekening van voogd of ouder vereist.
Modellen tussen de 16 en 18 jaar zijn zeker welkom echter alleen onder begeleiding van een volwassene, ouder of voogd en
uiteraard alleen voor photoshoots die vallen onder poseercategorieën a, b, c, en d uit artikel 2 van deze overeenkomst.
Voor de poseercategorie c en d is ook een getekende verklaring nodig van de ouders met daarin de uitdrukkelijke toestemming
voor genoemde photoshoot.
In het geval van modellen jonger dan 16 jaar is ook een handtekening van voogd of ouder nodig.
Modellen jonger dan 16 jaar zijn zeker welkom echter alleen onder begeleiding van een volwassene, ouder of voogd en uiteraard
alleen voor photoshoots die vallen onder poseercategorieën a en b uit artikel 2 van deze overeenkomst.
Aldus opgemaakt in tweevoud/drievoud op: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ te: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fotograaf Model Visagist(e) / Stylist(e)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(en event. Ouder/Volwassene)
Naam
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tel. nummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _